Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Можностите во МЦМС PDF Печати Е-пошта

Сакам да се вклучам во работата на МЦМС!

Постојат повеќе начини да се вклучите во работата на МЦМС. Може да волонтирате, да ја реализирате вашата пракса, да споделите идеи и предлози за нашата работа, да ги подготвувате вашите дипломски и магистерски трудови, докторски дисертации на темите релевантни за секторите во кои делува МЦМС, да ја понудите вашата стручност на доброволна основа, да донирате пари и добра...

Волонтерството и праксата се најчестите начини на кои досега самоиницијативно се вклучувале заинтересираните лица. Веќе неколку години во МЦМС се волонтира и реализира пракса. Во нашата работа се вклучиле десетици волонтери и практиканти од Македонија, Франција, Германија, Босна и Херцеговина. Сè почесто пристигнуваат пораки со интерес за волонтерство и за пракса во МЦМС, најмногу од студентите на додипломски и постдипломски студии.

Волонтерството и праксата се одвиваат преку вклучување на волонтерите и практикантите во деловниот процес на МЦМС. Заради нивно полесно и успешно вклучување се организира ориентациска обука. Обуката има за цел да ги запознае волонтерите и практикантите со визијата, мисијата, долгорочните цели, активностите и системите и процедурите на МЦМС, како и со можностите и обврските кои ќе ги имаат. Покрај соработникот кој го координира волонтерството и праксата во МЦМС, за секој волонтер/практикант е задолжен одговорен соработник. Волонтерите и практикантите работат заедно со него, а тој ги води низ процесот, им ги објаснува и покажува работните задачи и им делегира задачи.

Во зависност од интересот и квалификациите на волонтерот или практикантот, како и од пристапот на програмите и процесите се одредува подрачјето и активностите во кои ќе се вклучи истиот.

Волонтерството и праксата може да се одвиваат во рамките на групите за реализација на програмските активности или за административно-финансиските функции на МЦМС. Волонтерите и практикантите учествуваат во подготовката на проекти, во организирањето настани, во истражувања и анализи, во правењето вести и прибирањето информации.

Времето на волонтирање вообичаено започнува со еден месец, а потоа во зависност од интересот и можностите се продолжува најмногу до 3 месеци. Времетраењето на праксата се уредува заеднички со образовната институција.

МЦМС се прилагодува на можностите на волонтерите и практикантите, особено на оние кои се на додипломски студии. Така студентите кои редовно посетуваат настава волонтираат по неколку часа во денот.

 
Се наоѓаш тука  : Почетна Поддршка Вклучи се