Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Македонското граѓанско општество PDF Печати Е-пошта

Нови Сад, Србија, 7 мај 2010, Даниела Стојанова

...„ Главните предизвици се ограничената партиципација на граѓаните и тоа: нефаворизирачкиот социо-културен контекст, само 24% од граѓаните се членови на здруженија, а половина од нив не се активни, 10% се волонтерски, а 41% од граѓаните имаат доверба во граѓанското општество. Што се однесува до финансиската одржливост, постои голема зависност од странски фондови, странските донатори се селат во други региони што води кон намалување на фондовите. Постои и недостаток на правила и процедури што го лимитира пристапот на државата во обезбедувањето средства за граѓанските организации...“

  Stojanova D. (2010) State of Macedonian Civil Society.pdf

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Говори Македонското граѓанско општество