Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Соработката на граѓанските организации со државата и деловниот сектор PDF Печати Е-пошта

Скопје, 6 мај 2010, Сашо Клековски, прв извршен директор

…„Партнерствата (трајни мрежи) со државата и приватниот сектор (и меѓусебно) се основен елемент за ефективно граѓанско општество (ГО). ГО во досегашниот развој посветуваше повеќе внимание на градење на социјалниот капитал со (странските) донатори, отколку со државата и приватниот сектор. ГО се фокусира на правна рамка која овозможува соработка, нешто што е веќе постигнато. Факторот што недостига се социокултурните ограничувања, краткиот период. Ова го  прави видлив проблемот на недостаток на взаемно запознавање и признавање...“

  Klekovski S. (2010) Sorabotkata na GO so dr. sektori.pdf

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Говори Соработката на граѓанските организации со државата и деловниот сектор