Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Застапување и лобирање PDF Печати Е-пошта

Застапување и лобирањеОва обука започнува од позицијата дека термините застапување и лобирање се користат во врска со широк ранг на активности. Постојат бројни дефиниции за застапување и лобирање и не постои „точна“ дефиниција. Препорачливо е да постои одлука за дефиницијата што ќе се користи која е релевантна на локалниот контекст во кој луѓето работат и која е ефективна во врска со нивните цели. Исто така има различни пристапи на застапувањето и лобирањето во насока на постигнување на специфичните цели.

Со оваа обука ќе ги разберете концептите на застапување и лобирање и ќе ги совладате основните алатки за кампањи за застапување и лобирање. Понатаму ќе ја препознаете важноста на применување на стратешки пристап во идентификувањето прашања, истражување и подготвување на активности, воспоставување партнерства и сојузи и осигурување соодветен капацитет во организациите за постигнување на резултати и влијание. На крај, ќе имате подготвено реалистични акциски планови (такви кои можат да се набљудуваат) за фазата на спроведување, вклучувајќи го и продолжението и списокот за оценување.

Содржина

 • Дефинирање на поимот, цели и видови на застапување;
 • Влијание и моќ на убедување;
 • Клучни фактори на успех во застапувањето и лобирањето;
 • Идентификација на прашања за застапување и лобирање: застапување и лобирање во Македонија (успешни приказни, препреки, причини за успех/неуспех);
 • Стратегии за застапување и лобирање;
 • Техники на застапување и лобирање -  како да им пристапиме на доносителите на одлуките;
 • Легитимност и отчетност во застапувањето и лобирањето;
 • Законска рамка во застапувањето и лобирањето;
 • Креирање политики;
 • Методи на спогодување;
 • Истражување, документација и набљудување;
 • Комуникација на пораките за застапување и лобирање;
 • Децентрализацијата во Македонија и можностите на граѓанското општество – прашања за застапување и лобирање во локалните области (партиципација во локалната демократија, набљудување на локалната влада, влијание на политиките, воспоставување соработка/партнерства);
 • Цели, партнерства и сојузи;
 • Ресурси и капацитети за застапување и лобирање.
 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми