Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Финансиско раководење PDF Печати Е-пошта

Финансиско раководењеФинансиското раководење не е само чување на сметки. Тоа е важен дел од раководењето со програма и опфаќа планирање, организирање, контрола и набљудување на финансиските ресурси на организацијата. Во актуелниот момент кога во контекстот брзо се случуваат промените, еден од основните услови за преживување на организациите е да развијат разбирање и доверба кон користењето на алатките за финансиско раководење.

Оваа обука им обезбедува на учесниците знаења, практични вештини и самодоверба во интерпретацијата и употребата на финансиските информации со цел да се има поконструктивен инпут во сопствената организација/компанија.

Содржина

 • Клучни компоненти на финансиско раководење
 • Анализа на околина, цели, стратегии, улога на менаџери
 • Клучни финансиски извештаи, нивната поврзаност и употреба на податоците
 • Разлика помеѓу паричен тек, профит и нето добивка
 • Раководење со трошоци
 • Раководење со ликвидност и процеси на тендерирање
 • Раководење со буџети и паричен тек
 • Финансиски импликации на плановите и одлучувањето
 • Ревизија и ефикасна употреба на ревизиите
 • Идентификација на слабости во финансиски системи
 • Сметководствени политики
 • Основни принципи, терминологии и развивање на финансиска контрола
 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми