Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Lobimi në vetëqeverisjen lokale PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Autor: Marjan Tanushevski
Viti: 2009
PDF:
lobiranje-vo-lokalnata-samouprava.pdf


Лобирање во локалната самоуправаDecentralizimi nuk është garancia e vetme për vetëqeverisje efikase lokale. Ekzistojnë shumë faktorë të cilët drejtpërdrejt ndikojnë mbi këtë proces. Në plan të parë, gjithsesi është faktori i njeriut. Pranimi i vlerave dhe standardeve pozitive, pasurimi me dituri të reja, njohuri dhe aftësi për shfrytëzimin e instrumenteve pragmatike janë një ndër orientimet që shpijnë drejt qëllimit të dëshiruar, e kjo është vetëqeverisje moderne lokale e tipit evropian.

Lobimi si bazë e çdo procesi demokratik është aktivitet i domosdoshëm që nevojitet. Lobimi merret me vendime publike. Lobimi me fuqinë e argumenteve i rritë arritjet e demokracisë që është në interes të opinionit. Në të vërtetë, lotimi është proces kompleks që i lidhë njohuritë dhe shkathtësitë e ndryshme, por edhe arbitër të cilit vetë i sigurojmë mandat për të vendosur.

Lobimi është shkathtësi e rëndësishme menaxherësh. Sipas disa autorëve kjo është vepër e lartë profesionale, që zhvillohet sistematikisht, deri në arritjen e qëllimit që është në interes të opinionit.

Lobimi nuk është shkencë ekzakte e as disiplinë e vjetër. Ky është pjesë e mondializimit në të gjitha poret, por edhe në të gjitha nivelet në shoqëri. Me vetë lotimin sigurisht se do të përmirësohet kompetenca e organeve të vetëqeverisjes lokale veçanërisht në pjesën e komunikimit dhe shkathtësisë së liderit.

Ky punim, në ofertën modeste të publikuar në këtë temë në Republikën e Maqedonisë duhet të ndihmojë në njohjen e historisë dhe termit lobim, metoda dhe teknika për lobim, si dhe aplikimi i tyre për vetëqeverisje më efikase lokale.

Në literaturë mes tjerash është vërejtur se “që të jesh lobist i suksesshëm duhet të jesh si “spiderman” ose njeri merimangë, i arsimuar, komunikues i shkathët, analist i shkëlqyeshëm, gjegjësisht njeri i cili lëvizë lehtë në rrjetën që vetë e tjerrë”.

Decentralizimi nuk është garancia e vetme për vetëqeverisje efikase lokale. Ekzistojnë shumë faktorë të cilët drejtpërdrejt ndikojnë mbi këtë proces. Në plan të parë, gjithsesi është faktori i njeriut. Pranimi i vlerave dhe standardeve pozitive, pasurimi me dituri të reja, njohuri dhe aftësi për shfrytëzimin e instrumenteve pragmatike janë një ndër orientimet që shpijnë drejt qëllimit të dëshiruar, e kjo është vetëqeverisje moderne lokale e tipit evropian.
Lobimi si bazë e çdo procesi demokratik është aktivitet i domosdoshëm që nevojitet. Lobimi merret me vendime publike. Lobimi me fuqinë e argumenteve i rritë arritjet e demokracisë që është në interes të opinionit. Në të vërtetë, lotimi është proces kompleks që i lidhë njohuritë dhe shkathtësitë e ndryshme, por edhe arbitër të cilit vetë i sigurojmë mandat për të vendosur.
Lobimi është shkathtësi e rëndësishme menaxherësh. Sipas disa autorëve kjo është vepër e lartë profesionale, që zhvillohet sistematikisht, deri në arritjen e qëllimit që është në interes të opinionit.
Lobimi nuk është shkencë ekzakte e as disiplinë e vjetër. Ky është pjesë e mondializimit në të gjitha poret, por edhe në të gjitha nivelet në shoqëri. Me vetë lotimin sigurisht se do të përmirësohet kompetenca e organeve të vetëqeverisjes lokale veçanërisht në pjesën e komunikimit dhe shkathtësisë së liderit.
Ky punim, në ofertën modeste të publikuar në këtë temë në Republikën e Maqedonisë duhet të ndihmojë në njohjen e historisë dhe termit lobim, metoda dhe teknika për lobim, si dhe aplikimi i tyre për vetëqeverisje më efikase lokale.
Në literaturë mes tjerash është vërejtur se “që të jesh lobist i suksesshëm duhet të jesh si “spiderman” ose njeri merimangë, i arsimuar, komunikues i shkathët, analist i shkëlqyeshëm, gjegjësisht njeri i cili lëvizë lehtë në rrjetën që vetë e tjerrë”.
 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për punën tonë Hulumtime dhe publikime Lista e hulumtimeve dhe publikimeve