Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Комуникациски вештини PDF Печати Е-пошта

Комуникациски вештини„Не можете да не комуницирате!“, ова е првото правило што го одредува текот на комуникацијата. Комуникацијата е процес на испраќање пораки и примање одговор од примателот за тоа како тој/таа ја примил/а пораката.

Со учество на оваа обука ја научите важноста на ефикасното и  ефективно комуницирање при водењето на состаноци, постигнување најмногу од состаноците, приоретизирајќи ги резултатите и целите кои треба да се постигнат. Кон крајот на обуката учесниците ќе бидат способни да:  направат разлика помеѓу добра и лоша комуникација; идентификуваат фактори кои можат да бидат препрека во комуникацијата; употребуваат техники за  елиминирање или намалување на причините кои доведуваат до пречки  во комуникацијата; ги толкуваат и применуваат пораките пренесенувани преку говор на телото; применат активно слушање и поставување прашања; разберат и можат да го применуваат концептот на позитивна/негативна повратна информација-фидбек; одредат сопствениот стил на личност и да ги препознаваат другите стилови на личности; знаат елементите на добра комуникација во работната средина; стекнат  вештини за планирање и водење на ефективни состаноци/настани.

Содржина

 • Вовед во комуникација;
 • Типови на комуникација;
 • Двонасочна комуникација;
 • Невербална комуникација;
 • Комуникацијата и стилови на личност;
 • Стилови на комуникација;
 • Активно слушање/повратна информација при комуникација - фидбек;
 • Пречки во комуникацијата;
 • Емпатија;
 • Комуникација во функција на градење односи во работната средина;
 • Основни поими за фацилитација/ основни поими за фацилитатор;
 • Основни вештини на фацилитација;
 • Типови одлуки;
 • Ефективни состаноци/настани;
 • Асертивни техники;
 • Техники на дискусија.
 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми